کافه فروغ

من از نهایت شب

حرف میزنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب

حرف میزنم

اگر به خانه من آمدی

برای من

ای مهربان

چراغ بیاور

و یک دریچه

که از آن به ازدحام

کوچه خوشبخت

بنگرم….